Slovenský raj

Slovenský raj bol pre svoje výnimočné prírodné a estetické hodnoty vyhlásený v roku 1988 za Národný park. Slovenský raj patrí do oblasti Slovenského rudohoria, do celku Spišsko-gemerský kras. Na západe hraničí s Nízkymi Tatrami , na severe s Hornádskou kotlinou. Nadmorské výšky na území Slovenského raja sa pohybujú od 500 m (na hranici s Hornádskou kotlinou) do 1270 m (Ondrejisko).Geologické podmienky podmienili osobitný charakter povrchovej tvárnosti Slovenského raja. Vytvorilo sa svojrázne územie, mimoriadne bohaté na prírodné hodnoty a krásy. Najväčšiu zásluhu na jeho atraktívnosti majú krasové planiny (Glac, Geravy, okolie Havranej skaly, Lipovca a Ondrejiska a.i.) na krasových planinách sú zachované rôzne povrchové krasové javy (škrapy, krasové jamy, skalne stupne, úvaly). Najrosiahlejšia zachovala planina je Glac. Voda z tejto planiny za tisícročia vymodelovala hlboké úzke zárezy - tiesňavy (Kyseľ,Sokolia dolina, Malý a Veľký Sokol, Piecky, Suchá Belá a.i.). Teraz modeluje nielen tiesňavy ale aj prekrásne vodopády a kaskády.

Najdlhšou a najmohutnejšou tiesňavou je Veľký Sokol z dĺžkou 4,5 km a má viac ako 50 jaskýň. V Slovenskom raji je bohatý vývoj podzemných krasových javov: jaskýň a priepastí. Medzi najvýznamnejšie jaskyne patria:
Stratenská jaskyňa (je to druha najdlhšia jaskyňa na Slovensku), jaskyňa Psie diery, Medvedia jaskyňa (je to lokalita s bohatým výskytom kostí vyhynutého jaskynného medveďa), Dlhá jaskyňa, Čertova jaskyňa, Vtáčia jaskyňa, blízko Čingova je známa Tomášovská jaskyňa a jediná sprístupnená jaskyňa v Slovenskom raji je Dobšinská ľadová jaskyňa. Jej otváraciu dobu môžete nájsť tu. V súčasnosti je evidovaných 350 jaskýň a priepasti. Slovenský raj je územie so svojráznymi živočíšnymi spoločenstvami tiesňav a krasových planín, kde má mimoriadny význam pre zachovanie mnohých významných druhov. V Slovenskom raji bolo zistených viac ako 4000 druhov bezstavovcov. Žije tu napríklad 2000 druhov motýľov, z ktorých vyše 30 druhov je chránených. V častiach Slovenského raja dodnes žije aj medveď hnedý, vlk obyčajný, rys, mačka divá, srnčia a jelenia zver ako aj viacero druhov netopierov. Územie Slovenského raja je charakteristické lesnatosťou. Až 90% územia pokrývajú lesy, ktoré sú prevažne ihličnaté. Lúky a pasienky majú svoje čaro počas celého vegetačného obdobia.

Rastlinstvo Slovenského raja je veľmi bohaté a pestré. Vyskytuje sa tu viac ako 900 druhov, z ktorých mnohé sú chránene, veľmi vzácne a na Slovensku ojedinelé. Rastlinstvo Slovenského raja je neoddeliteľnou súčasťou tohto prírodného klenotu, preto vnímajme túto krásu pohľadom a nechajme jedinečný dojem z toho národného parku aj pre ďalších návštevníkov, ktorí prídu za nami.